Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samorząd Uczniowski

2021/2022

Przewodnicząca -  Zuzanna Maćczak, klasa 8b

I Zastępczyni - Marta Kalbarczyk, klasa 8b
II Zastępca - Wojciech Krawczyk, klasa 7b
 

W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej
oraz dyrektorowi szkoły wnioski, opinie we wszystkich sprawach
szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw ucznia takich jak:
1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami
2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
3)      prawo do organizacji życia szkolnego
4)      prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej
5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej dyrektorem
6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu
7)      prawo opiniowania regulaminu ocen zachowania
8)      prawo do zapoznania się z programem wychowawczym szkoły
9)      prawo do zapoznania się z programem profilaktyki szkoły
10)    prawo opiniowania średniej ocen związanej z przyznawaniem  uczniom stypendium za wyniki w nauce
11)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia
12)    prawo wyboru Uczniowskiego Rzecznika Praw Ucznia
13)   prawo opiniowania organizacji roku szkolnego w zakresie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych