Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kryteria oceniania zachowania klas 4-8

  1. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 120 punktów, które otrzymuje uczeń na początku okresu.
  2. Jest on równoważny ocenie dobrej z zachowania.
  3. Oceny z zachowania przelicza się następująco:

 

Wzorowe

200 punktów i powyżej

Bardzo dobre             

199 - 165 punktów

Dobre                       

164 - 120 punktów

Poprawne 

119 - 86 punktów

Nieodpowiednie

85 - 61 punktów

Naganne

60 i poniżej

 

 

Waga zachowań pozytywnych

Lp.

Kryteria oceniania

Punkty (+)

Uwagi

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

P1

Brak spóźnień

5

Raz w miesiącu

P2

Brak godzin nieusprawiedliwionych

5

Raz w miesiącu

P3

Terminowe rozliczanie z biblioteką szkolną

3

Raz w ciągu półrocza

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

P4

Pomoc koleżankom i kolegom w nauce i innych sytuacjach szkolnych

1-5

 

Każdorazowo

P5

Wolontariat (dobrowolna praca na rzecz innych osób, klasy, szkoły, instytucji)

5  (na terenie szkoły)

 

10 (w czasie wolnym od zajęć w szkole)

Każdorazowo

P6

Pełnienie roli mediatora w sytuacjach konfliktowych

1-5

Każdorazowo

P7

Aktywna praca w samorządzie klasowym

1-5

 

Każdorazowo

P8

Praca na rzecz klasy

3

Każdorazowo

P9

Aktywna praca w samorządzie uczniowskim

3

Raz w ciągu półrocza

P10

Praca na rzecz szkoły

3

Każdorazowo

Dbałość o honor i tradycje szkoły

P11

Premia za brak punktów ujemnych

2

 

Raz w miesiącu

P12

Aktywy udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły – KEN    

2

Każdorazowo

P13

 

Aktywny udział w uroczystościach, akademiach i imprezach szkolnych

1-5

Każdorazowo

P14

Udział ucznia w międzyszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

5

Dodatkowo: I m-ce – 5; II m-ce – 4; III m-ce – 3; wyróżnienie – 2

Każdorazowo

Każdorazowo

P15

Właściwy odbiór uroczystości szkolnych

3

Każdorazowo

P16

Pochwała nauczyciela/wychowawcy wobec uczniów klasy, szkoły

3 - 5

Każdorazowo

P17

Pochwała dyrektora wobec uczniów klasy/szkoły

5 - 10

Każdorazowo

P18

Strój galowy podczas uroczystości szkolnych

1

Każdorazowo

Dbałość o piękno mowy ojczystej

P19

Przygotowanie materiałów, prezentacji na szkolną stronę www, gazetkę klasową lub szkolną, prezentacja, materiały wizualne

3

Każdorazowo

P20

Przestrzeganie zasad kultury słowa w kontaktach międzyludzkich (brak wulgaryzmów, zwroty grzecznościowe)

1

Raz w miesiącu

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

P21

Przygotowanie i zaprezentowanie informacji na temat bezpieczeństwa, zagrożeń, uzależnień lub zdrowego stylu życia (na forum klasy i/lub szkoły)

3

Każdorazowo

P22

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole

5

Raz w ciągu półrocza

P23

Prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożeń w szkole

2

Każdorazowo

P24

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożeń podczas wyjść

1

Każdorazowo

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.  Okazywanie szacunku innym osobom

P25

Nienaganny strój, schludny wygląd, dbałość o higienę osobistą

3

Raz w ciągu półrocza

P26

Zachowanie zasad kultury osobistej (dobre maniery, zachowanie adekwatne do sytuacji) oraz okazywanie szacunku w sytuacjach szkolnych

2

Raz w miesiącu

P27

Zachowanie zasad kultury osobistej (dobre maniery, zachowanie adekwatne do sytuacji) oraz okazywanie szacunku w sytuacjach pozaszkolnych

1

Każdorazowo

 

 

Waga zachowań negatywnych

 

Lp.

Kryteria oceniania

Punkty (-)

Uwagi

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

N1

Godziny nieobecne nieusprawiedliwione

od -5 do -10

Raz w miesiącu

N2

Spóźnienia na lekcję z własnej winy

-1

Każde spóźnienie

N3

Używanie podczas lekcji lub przerw telefonu komórkowego oraz innego sprzętu bez zgody i wiedzy nauczyciela

-2 na przerwie;

-5 na lekcji

Każdorazowo

N4

Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych

od -1 do -5

Każdorazowo

N5

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

-2

Każdorazowo

N6

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia

-1

Każdorazowo

N7

Nieterminowe rozliczanie z biblioteką szkolną

-3

Raz w ciągu półrocza

 

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

N8

Zaśmiecanie otoczenia

-2

Każdorazowo

N9

Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

-10

Każdorazowo

N10

Podrabianie podpisu, oceny, itp.

-20

Każdorazowo

N11

Sfałszowanie usprawiedliwienia

-20

Każdorazowo

N12

Rejestrowanie i/lub rozpowszechnianie wizerunku bez zgody innych

od -20 do -40

Każdorazowo

N13

Rozpowszechnianie obraźliwych treści przez internet

od-20 do-40

Każdorazowo

Dbałość o honor i tradycje szkoły

N14

Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych

od-1 do -5

Każdorazowo

N15

Brak szacunku dla symboli narodowych i religijnych

-10

Każdorazowo

N16

Nagana dyrektora szkoły

od-20 do-40

Każdorazowo

Dbałość o piękno mowy ojczystej

N17

Wulgarne słownictwo

-5

Każdorazowo

N18

Łamanie zasad kultury słowa w kontaktach międzyludzkich

-3

Każdorazowo

N19

Mowa nienawiści (np. dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, itp.)

-5

Każdorazowo

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

N20

Brak reakcji w sytuacjach konfliktowych, stwarzających zagrożenie, niebezpiecznych (bycie biernym obserwatorem)

-3

Każdorazowo

N21

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej

-5

Każdorazowo

N22

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

-10

Każdorazowo

N23

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji (zachowania niezgodne z regulaminami BHP poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego)

-3

Każdorazowo

N24

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza szkołę

-3

Każdorazowo

N25

Pobicie lub udział w bójce

od-5 do -15

Każdorazowo

N26

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw

-3

Każdorazowo

N27

Stosowanie lub posiadanie używek, niebezpiecznych substancji

-15

Każdorazowo

N28

Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

-10

Każdorazowo

N29

Interwencja policji lub straży miejskiej

-25

Każdorazowo

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. Okazywanie szacunku innym osobom

N30

Niestosowny strój i/lub wygląd

-5

Raz w półroczu

N31

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły

-5

Każdorazowo

N32

Aroganckie zachowanie wobec kolegów

-3

Każdorazowo

N33

Zniszczenie/niszczenie mienia szkoły

od -5 do -10

Każdorazowo

 

 

WAGA ZACHOWAŃ NEGATYWNYCH

Lp.

Kryteria oceniania

Punkty (-)

Uwagi

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

N1

Godziny nieobecne nieusprawiedliwione

-1

Każda godzina

N2

Spóźnienia na lekcję z własnej winy

-1

Każde spóźnienie

N3

Używanie podczas lekcji lub przerw telefonu komórkowego oraz innego sprzętu bez zgody i wiedzy nauczyciela

-2 na przerwie

-5 na lekcji

Każdorazowo

N4

Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych

-1 do -5

Każdorazowo

N5

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

-2

Każdorazowo

N6

Brak zmiennego obuwia

-2

Każdorazowo

N7

Nieterminowe rozliczanie z biblioteką szkolną

-3

Raz w ciągu półrocza

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

N8

Zaśmiecanie otoczenia

-2

Każdorazowo

N9

Wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy

-3

Każdorazowo

N10

Podrabianie podpisu, oceny, itp.

-20

Każdorazowo

N11

Sfałszowanie usprawiedliwienia

-20

Każdorazowo

N12

Rejestrowanie i/lub rozpowszechnianie wizerunku bez zgody innych

-20

Każdorazowo

N13

Rozpowszechnianie obraźliwych treści przez internet

-20

Każdorazowo

Dbałość o honor i tradycje szkoły

N14

Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych

-3

Każdorazowo

N15

Brak szacunku dla symboli narodowych i religijnych

-10

Każdorazowo

Dbałość o piękno mowy ojczystej

N16

Wulgarne słownictwo

-5

Każdorazowo

N17

Łamanie zasad kultury słowa w kontaktach międzyludzkich

-3

Każdorazowo

N18

Mowa nienawiści (np. dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, itp.)

-5

Każdorazowo

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

N19

Brak reakcji w sytuacjach konfliktowych, stwarzających zagrożenie, niebezpiecznych (bycie biernym obserwatorem)

 

-3

Każdorazowo

N20

Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej

-5

Każdorazowo

N21

Samowolne opuszczenie terenu szkoły

-10

Każdorazowo

N22

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji (zachowania niezgodne z regulaminami BHP poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego)

 

-3

Każdorazowo

N23

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza szkołę

-3

Każdorazowo

N24

Pobicie lub udział w bójce

-10

Każdorazowo

N25

Niewłaściwe zachowanie podczas przerw

-3

Każdorazowo

N26

Stosowanie lub posiadanie używek, niebezpiecznych substancji

-15

Każdorazowo

N27

Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

-10

Każdorazowo

N28

Interwencja policji lub straży miejskiej

-25

Każdorazowo

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

Okazywanie szacunku innym osobom

N29

Niestosowny strój i/lub wygląd

-5

Raz w półroczu

N30

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły

-5

Każdorazowo

N31

Aroganckie zachowanie wobec kolegów

-3

Każdorazowo