Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Prawa i obowiązki

1.    Uczeń ma prawo:
1) do otrzymania wszechstronnej pomocy ze strony szkoły dla umożliwienia 
     poszerzenia jego wiedzy i doskonalenia jego umiejętności
2) do pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z poradnictwa 
     psychologiczno – pedagogicznego
3) informacji o terminach i zakresie sprawdzianów (z tygodniowym wyprzedzeniem)
4) otrzymania w ciągu 2 tygodni sprawdzonej i ocenionej pracy
5) zgłoszenia 3 razy nieprzygotowania do zajęć edukacyjnych w ciągu semestru 
    (przed zajęciami lub na początku zajęć);
6) do nieodpowiadania z pracy domowej i niepisania niezapowiedzianych 
    kartkówek oraz zwolnienia z odpowiedzi ustnych w dniu wylosowania jego „szczęśliwego numerka ”;
7) do opieki wychowawczej i zapewnienia mu w szkole bezpieczeństwa ochrony
     przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
8) wpływania na  życie szkoły przez działalność samorządową i organizacji działających w szkole;
9) zgłaszania swoich uwag i wniosków na temat życia szkoły nauczycielom,
    radzie szkoły, dyrektorowi szkoły, wyrażania swoich opinii, wątpliwości oraz
    polemiki z poglądami nauczycieli, jeżeli robi to zgodnie z zasadami kulturalnej dyskusji;
10) do korzystania poza godzinami lekcyjnymi z pomieszczeń i urządzeń szkolnych, 
      księgozbioru bibliotecznego;
11) do inicjowania i współorganizowania imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym;
12) do poszanowania wolności, godności osobistej i nietykalności przez:
    a.  swobodę wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych
    b.  możliwości zachowania swej osobowości
    c.  swobodę wyboru swoich przyjaciół i kolegów
    d.  dyskrecję wobec jego spraw osobistych i rodzinnych
13) do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
14) uczeń podejrzany, oskarżony bądź uznany winnym pogwałcenia prawa karnego ma prawo 
    do traktowania go w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości własnej. 
    Rozmowy wychowawcze z uczniem winny być przeprowadzane w obecności rodziców 
    lub prawnych opiekunów. Postępowanie w takim przypadku winno być zgodne 
    z  art. 40 Konwencji o Prawach Dziecka oraz Ustawą o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. 
     Zdolność do  naruszenia prawa karnego określona jest u nieletnich na wiek 13 – 17 lat;
15) w przypadku pogwałcenia postanowień zawartych w prawach ucznia, uczeń 
      ma prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Ucznia;

2.   Obowiązki ucznia dotyczące udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich 
       oraz właściwego zachowania w ich trakcie:
1) podstawowym obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych, 
    przygotowanie się do nich oraz właściwe zachowanie w trakcie zajęć polegające na:
    a.  obecności na zajęciach rozumianej jako realizację obowiązku szkolnego;
    b.  odrabianiu zadawanych przez nauczyciela prac;
    c.  prowadzenie zeszytu przedmiotowego w sposób wskazany przez nauczyciela;
    d.  przynoszeniu na zajęcia podręczników, pomocy i materiałów wskazanychprzez nauczyciela;
    e.  zachowaniu umożliwiającym sobie i innym pełne uczestnictwo w zajęciach,
2) sposób zaznaczania nieobecności  uczniów, gdy idą na zawody sportowe lub 
    międzyszkolne konkursy:
     a.  wychodzący z uczniami nauczyciel wywiesza wykaz uczniów na tablicy w pokoju nauczycielskim;
     b.  nauczyciela zaznaczają nieobecność uczniów literką:
         -         „Z” – zawody
         -         „K” - konkurs
     c.  powyższe nieobecności uczniów wliczane są do obecności.

  3.   Obowiązki ucznia związane z usprawiedliwieniami, w określonym terminie i formie 
       nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
1) obowiązuje usprawiedliwienie w formie pisemnej zawierające przyczynę 
    nieobecności i podpis rodziców (prawnych opiekunów lub innych uprawnionych osób)  
   złożone nie później niż do 7 dni po powrocie z nieobecności;
2) usprawiedliwienia nie spełniające wymienionych warunków nie będą uwzględniane
   a.  nie będą uwzględniane również usprawiedliwienia, których treść jest sprzeczna  
       lub niezgodna ze stwierdzonymi stanem faktycznym. 
3) zasady zwalnia uczniów przez rodziców:
   a.  w formie pisemnej  - zwolnienie daje uczeń wychowawcy klasy lub nauczycielowi zajęć, 
       z których uczeń ma być zwolniony,
   b.  osobiście przez  rodzica, 

 4.  Obowiązek ucznia dbania o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju
1) obowiązkiem ucznia jest noszenie stroju w stosownych kolorach,o długościach zakrywających brzuch, 
   plecy oraz ramiona.
2) obowiązuje zakaz noszenia biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu ucznia lub innym uczniom;
3) uczeń ma obowiązek zmieniać w szatni obuwie:
4) obowiązuje zakaz malowania paznokci, farbowania włosów oraz makijażu.

 5.  Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
1) obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
   w trakcie zajęć edukacyjnych – obowiązek wyłączania aparatów;
2) korzystanie z wyżej wymienionych urządzeń w sytuacjach innych (poza zajęciami edukacyjnymi) 
   nie może naruszać odrębnych przepisów prawa w szczególności dóbr osobistych innych osób 
   i praw autorskich;
3) nie przestrzeganie wskazanych wyżej warunków powoduje odebranie aparatu przez nauczyciela 
   po uprzednim wyłączeniu lub wyjęciu karty, aparaty wydawane są rodzicom 
   wraz z pisemną karą upomnienia lub nagany.
 
6.  Obowiązek ucznia dotyczący właściwego zachowania wobec nauczycieli
    i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

1) uczeń ma obowiązek przestrzegania norm i zasad powszechnie uznanych 
    i obowiązujących w życiu społecznym,
2) szczegółowe regulacje dotyczące wymienionych obowiązków ucznia określa § 21 Statutu Szkoły.


 7.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania:
1) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
2) postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
3) konieczność przynoszenia dzienniczka ucznia do szkoły.