KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty

  

Nasza Szkoła jest jedną z 36 szkół z terenu Gminy Miasta Łódź, która bierze udział w Projekcie "Zdalna Szkoła+ -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"  realizowanym przez Urząd Miasta Łodzi, dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

„Przyszłość z czwórką”

Projekt realizowany w latach 2018-2021. Cel główny projektu to zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej SP nr 4 w Łodzi. Projekt obejmował wsparciem 174 uczniów. Doposażono pracownie w nowoczesny sprzęt i tablice interaktywne oraz pomoce. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie TIK, biofeedback, tomatis, eksperymenty przyrodnicze oraz nowoczesne metody nauczania.

Projekt „Łódź dla jerzyków, jerzyki dla Łodzi” autorstwa Sabiny Świątkowskiej wychodzi naprzeciw wyzwaniu, jakim jest rewitalizacja kamienic w centrum Łodzi. Nasza szkoła po termomodernizacji jest częścią tego projektu. Propozycja autorstwa Sabiny Świątkowskiej jest taka, aby umieszczać budki lęgowe wewnątrz rekonstruowanych elementów sztukateryjnych elewacji – w gzymsach, dekorach, kroksztynach – wszędzie tam, gdzie pierwotny dekor został skuty i jest przywracany w procesie rewitalizacji. Budki nie stanowią więc ingerencji w pierwotną bryłę budynku, nie są też „ciałem obcym” odstającym stylistycznie od historycznych fasad. Za ich koncepcją stoi głęboki szacunek dla łódzkiego dziedzictwa architektonicznego. Z poziomu ulicy praktycznie niewidoczne, nie powodują zatem zgrzytu estetycznego. A wprowadzone w życie – dadzą schronienie wielu mieszkającym w Łodzi ptakom.

przygoda

„Przygoda z czwórką”

Projekt stworzony przez nauczycieli klas 1-3 naszej szkoły. Ma on na celu współpracę z sąsiadującymi ze szkołą przedszkolami, zainteresowanie nauczycieli przedszkoli oraz rodziców dzieci siedmioletnich ofertą naszej szkoły. Nauczyciele zapraszają na warsztaty plastyczne, czytelnicze, regionalne, TIK, z programowania robotów oraz na imprezy grupy przedszkolaków; prowadzą warsztaty w przedszkolach oraz proponują przedszkolakom udział w konkursie plastycznym „Bezpieczne zabawy zimowe”.

czytam z klasą

„Czytam z klasą lekturki spod chmurki” Międzynarodowy projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III autorstwa Honoraty Szaneckiej realizowany jest w naszej szkole jako projekt oraz w wybranych klasach jako innowacja programowo-metodyczna. Celem projektu jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego oraz współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

magiczna moc bajek

„Magiczna Moc Bajek” Autorkami projektu są Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska nauczycielki wychowania przedszkolnego. Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowania szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

zdrowo i sportowo

 „Ogólnopolska akcja Zdrowo i Sportowo” Akcja ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Aktywne dzieci to zdrowsi dorośli. Aktywność fizyczna zmniejsza otyłość, zapobiega wielu chorobom i poprawia odporność organizmu. Zdrowe nawyki trwają przez całe życie. Aktywizacja ruchowa dzieci to zwiększenie ich pewności siebie, poprawa pamięci i koncentracji. Zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 „Piękna nasza Polska cała” Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim Celem projektu jest kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi, poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca), budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu), uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną, poznanie legend i baśni polskich, dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury.

bohateron

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

emocja

„Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja” Autorzy Marzena Dziadkowiec Krystyna Grzegrzółka. Głównym założeniem projektu jest budowanie i rozwijanie u dzieci empatii, szacunku do drugiego człowieka oraz nabycie umiejętności mówienia o swoich emocjach i potrzebach.

kultura

„Z kulturą mi do twarzy” Projekt ma na celu wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

impet

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt ponad podziałami którego celem jest zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Opakowania typu butelka PET są powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Rocznie na polski rynek trafia ich ponad 200 tysięcy ton. Poddawanych recyklingowi jest ok. 50 % z nich, pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Już z 5 butelek PET można zrobić torbę na zakupy, a 35 wystarczy, aby wyprodukować bluzę polar.

grosik

„Od grosika do złotówki” Projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa skierowany do uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. Projekt uczy samodzielnego podejmowania decyzji o zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz gospodarowaniu innymi zasobami. Projekt uczy także zachować bezpieczeństwo podczas przechowywania i wydawania pieniędzy oraz jak zachować bezpieczeństwo w różnych warunkach życia codziennego.

code

„CodeWeek - Europejski Tydzień Kodowania” CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

„Lepsza szkoła” Projekcie edukacyjny autorstwa Gdańskiego Wydawnictwa  Oświatowego pomaga badać wyniki nauczania i kompetencje uczniów. Opracowane przez specjalistów z GWO testy pomagają poznać mocne i słabe strony uczniów oraz klasy. Nauczycielom i rodzicom pokazują, w którym miejscu są ich dzieci, co osiągnęły a nad czym muszą jeszcze popracować.

bieg po zdrowie

 „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat). Główne cele programu: uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu, późnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwięk­szanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kon­tekście szkodliwości palenia papierosów, nabywanie umiejętności odmawiania, przyjmowania postawy asertywnej wobec zachowań ryzykownych. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

palecProjekt Fundacji Kurdybanek „Palec pod budkę…, czyli bajki inspirowane kulturą Polski” realizowany w ramach programu Narodowe Centrum Kultury “Kultura w sieci"; zwiększenie świadomości kulturowej wśród dzieci i przygotowanie ich do odbierania wytworów kultury oraz zachęcanie do twórczości własnej inspirowanej tradycją i kulturą, a także wsparcie ich indywidualnego rozwoju, np. poprzez rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami; umiejętności komunikacyjnych, umiejętności przyjmowania perspektywy drugiej osoby;
uniwersytet

„Uniwersytet Dzieci” Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z podstawą programową.  Ich zadaniem jest wspieranie uczniów w rozwoju tak istotnych kompetencji, jak: kreatywność, otwartość, myślenie krytyczne i analityczne, innowacyjność, empatia oraz umiejętność pracy projektowej i współpracy. 

2019/2020 Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój? Jego celem jest rozpoznawanie, oswajanie i wyrażanie własnych emocji. a także nauka strategii radzenia sobie z emocjami. Dzięki temu uczniowie rozwijają empatię, wrażliwość i umiejętność współpracy.

2020/2021 Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat? Jego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji obywatelskich i społecznych, poprzez analizowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych, uwrażliwienie na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad oraz budowanie  postawy świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

nie pal

„Nie pal przy mnie proszę” Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych. Realizowany jest z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z resortem edukacji, w szerokim partnerstwie lokalnym. Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Cele szczegółowe: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

kartka

„Kartka z iskierką emocji” To Ogólnopolska akcja polegająca na przygotowaniu - kartek okolicznościowych z iskierką emocji. Jej celem jest wywołanie radości u osób, do których kartki wysłano oraz uwolnienie kreatywności i pomysłowości wykonawców kartek, a także nawiązanie współpracy z rówieśnikami, uczniami z innej placówki oświatowej na terenie Polski lub placówki polonijnej.

dysleksja

„Tydzień Świadomości Dysleksji”

Celem akcji jest pogłębianie świadomości społecznej w obszarze specyficznych trudności w uczeniu się, uwrażliwianie rodziców, nauczycieli na ten problem, zarówno w obszarze rozpoznawania. Promujemy podejście oparte na akcentowaniu mocnych stron i zasobów osób z dysleksją.

szachy

„Edukacja przez szachy”

Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła podjęła działania związane z Ogólnopolskim Projektem Polskiego Związku Szachowego Edukacja przez Szachy w Szkole. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Dyscyplina ta uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, niepoddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji. Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika. Program trwał dwa lata, ale przeszkoleni nauczyciele nadal uczą gry w szachy wybrane klasy.

wątroba

"Zdrowa wątroba"

Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL 13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Jego realizatorem jest Urząd Miasta Łodzi. Wniosek aplikacyjny przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia. Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszanie zachorowalności na przewlekłe choroby wątroby związane ze stylem życia. Działania adresowane do dzieci będą koncentrować się na minimalizowaniu ryzyka zachorowania na przewlekłe choroby wątroby poprzez profilaktykę, edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

wyjątkowy

„Wyjątkowy uczeń”

Od września 2013 roku blisko 10 000 uczniów klas I – III skorzystało z bezpłatnego wsparcia oferowanego w ramach projektu „Wyjątkowy uczeń” koordynowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Był to projekt systemowy dotyczący indywidualizacji nauczania dla klas I-III szkół podstawowych. Miasto Łódź otrzymało 7 948 649,85 zł na doposażenie 93 szkół podstawowych oraz szkół podstawowych kształcenia specjalnego oraz na realizację ponad 65 tysięcy godzin zajęć dla uczniów. W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowane były:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją;
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
- zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych, - zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne,
Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

agata

„Baśniowe podróże po Europie”

Cele projektu: popularyzowanie czytelnictwa,  rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, doskonalenie umiejętności językowych, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości, uczenie wartości moralnych, zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów, rozwijanie zainteresowań – literackich, przyrodniczych, geograficznych, poznawania państw europejskich.

zerowaste

„Szkoła Zero Waste” to trzymiesięczny program ekologiczny oparty o grywalizację. Jego nadrzędnym celem jest edukacja ekologiczna w zakresie podejmowania działań w duchu Zero Waste, motywowanie do proekologicznych postaw oraz wdrażanie nawyków chroniących środowisko naturalne. Program służy nie tylko pogłębieniu i zdobywaniu wiedzy, ale również pobudza uczestników do podejmowania realnych działań w swoim najbliższym otoczeniu. To też inspiracja do szukania nowych, ekologicznych rozwiązań."

projekt historiaProjekt Łódzkie orlęta - spadkobiercy nieodległości - Koordynatorem projektu jest dr Tadeusz Bogalecki - historyk, nauczyciel, autor wielu publikacji historycznych, pracownik WODN. Projekt jest skierowany do widzewskich szkół, aby umacniać w młodym pokoleniu wychowanie patriotyczne  poprzez edukację historyczną. Dzięki projektowi uczniowie dowiadują się o miejscach pamięci narodowej w naszym mieście i okolicach, o obchodzonych rocznicach wydarzeń historycznych jak 158 rocznica powstania styczniowego, czy zdobywają informacje o II konspiracji w Łodzi(1945 - 1956).Zaleceniem dla szkolnych koordynatorów projektu jest realizowanie w obecnych warunkach, czyli online z uczniami takich przedsięwzięć, które będą przybliżały historię miasta Łodzi i wydarzeń z nią związanych.